Pomen ili ti godišnjica...

Obećanje, ludom radovanje... U Nikšiću ništa novo. Ovih dana navršava se jubilej, godina dana od kako je nova garnitura aktuelne vlasti DPS, SDP, LP zamijenila staru.  Mjesto Jane došla Stana, a mjesto Janka došao Stanko... A za ovu godinu dana rezultati su za riplija, „impozantni“. Priznajem, zakrpljene su ulice u užem gradskom jezgru. Strogi centar više ne liči na scene iz vestern filmova. A na periferiji, e na to pitanje odgovor znaju, oni koji pođu malo van centra?


Očekivano i jasno jednoumlje

Ne laje kuca sela radi, nego sebe radi (Narodna mudrost)

Sada se pokazuje da su „krokodilske suze“ DPS-a nad pravima manjina, i plenumska „diverzija“ BS-a sa već čuvenim Amandmanom, samo dva dijela zajedničkog koalicionog plana da se zaustavi izglasavanje krovnog izbornog zakona, koji je potpuno neprihvatljiv DPS-u.


Za ozdravljenje Berana

Kraj izvora dva putića... U Beranama uprkos korupciji, partijskim zapošljavanjima, ucjenama, prisili, većina građana rekla je veliko NE, garnituri koja je uspjela da od grada na Limu ostane prepoznatljiva po progonu svojih građana kao i po smetlištu na Vasovim vodama! Ostaje uvjerenje da će nadležne instutucije ustvrditi činjenično stanje, a ako se utvrdi krivično-pravna odgovornost onda ni „Kinšasa“ nije daleko. Tanka je nit od sjaja do očaja. Javnost očekuje procesuiranje i onih koji daju i onih koji primaju mito. Nastavak „Snimka“ je dokaz da „ribarenje“ ljudskim dušama ima kontinuitet! Dokle?


Naš 9. Mart

Stu­a­ci­ja pred iz­bo­re u Be­ra­na­ma bi­la je ve­o­ma slo­že­na za opo­zi­ci­ju. Na­kon kra­đe iz­bo­ra u Moj­kov­cu i na Ce­ti­nju i ozbilj­nih tr­za­vi­ca sa SNP-om oko od­no­sa pre­ma DPS-u i po­zi­va iz Be­o­gra­da da Sr­bi iz NO­VE i SNP-a uđu u vla­du Đu­ka­no­vi­ća, tre­ba­lo je mno­go po­li­tič­ke mu­dro­sti, hra­bro­sti i str­plje­nja za ova­kvu ve­li­čan­stve­nu po­bje­du. Ne­ma tu šta da se kri­je. Ova ko­a­li­ci­ja je ide­ja op­štin­skih od­bo­ra SNP-a, NO­VE i PZP-a, ko­ju smo mi u Pred­sjed­ni­štvu DF-a zna­li da is­po­štu­je­mo i da po­dr­ži­mo. I po­red ne­su­gla­si­ca na dr­žav­nom ni­vou sa SNP-om, ko­a­li­ci­ja ‘’ZDRA­VO BE­RA­NE’’ ko­ju su po­red stra­na­ka sa­či­nja­va­li i ne­za­vi­sni po­je­din­ci, funk­ci­o­ni­sa­la je sklad­no, je­din­stve­no, efi­ka­sno i to­kom kam­pa­nje ni­je­su se uoča­va­le ni­ka­kve raz­li­ke.