Reformacija a ne deformacija

Talibanski ostrašćena ofanziva korumpiranih analitičara oko centralizacije DF-a, i bjesomučno sijanje medijskih najava o navodnim čistkama u ANB-u i o tobožnjim reformama u Vladi i DPS-u, predstavljaju dva pravca jedne iste akcije. Kojom režim pokušava da stabilizuje vlast u susret čitavom nizu negativnih dešavanja koja Crnoj Gori predstoje.


Agonija

Ovih dana u Nikšiću je obilježen Dan Opštine. Skupštinska većina nastala na korupciji, praktično ništa nije otvorila. Od kolektora ostala samo projekcija. Zaobilaznica uveliko kasni! Bulevar 13.jul u Kličevu na dugačkom štapu... Čak ni kružni tok koji se finansira iz sredstava jednog od investitora, čije je otvaranje planirano za šesnaesti septembar, do današnjeg dana nema ništa. Slična situacija sa bioskopom, koji se otvara svake godine, a nikako da počne... Naprosto, Dan Opštine, trebalo je pomjeriti koju nedjelju, mjesec ili godinu, kako bi započeto gospoda iz vlasti uspjela konačno realizovati.


Pucanj u nadu

Tra­gič­na smrt jed­nog mla­dog spor­ti­ste u gra­du pod Or­je­nom ni­ko­ga ni­je osta­vi­la spo­koj­nim. Na­pro­tiv, do­ta­kla je svo­jom bol­nom isti­nom sve nje­go­ve ži­te­lje. Šok i ne­vje­ri­ca ne pro­la­ze i svi sa­o­sje­ća­mo sa ugled­nom po­ro­di­com Ko­sać. Ubi­ca ni­je pu­cao sa­mo u Jo­va­na, pu­cao je u mir i gra­đan­ski spo­koj svih nas. Pu­cao je u na­du da naš grad ne­će za­hva­ti­ti sin­drom kri­mi­na­la i ma­fi­je po­put Ba­ra i Pod­go­ri­ce.


Trulež

Kriza u zemlji je duboka, strukturna i sistemska. U osnovi krize je bolesni, korumpirani, pokvareni, neproduktivni i nefunkcionalni politički sistem koji je izgrađen da štiti vladajuću političku klasu i njihove lične interese. Bivša komunistička stranka je pokušala da sprovede samo ekonomsku tranziciju, tj. promjenu vlasništva, bez reformi političkog sistema. Zadržavajući stare odnose iz jednopartijskog sistema između partije i institucija sistema, spriječena je zdrava politička transformacija ka funkcionalnoj demokratiji. Tako je crnogorska tranzicija ostala izolovana od nepohodnih demokratskih, političkih promjena koje predstavljaju samu suštinu tranzicije.