Amandman

Anika Mentović

Na osnovu člana 7.  Zakona o životnoj sredini, a u svojstvu građanina, podnosim sledeći amandman:

U Zakonu o  životnoj sredini (član 4; tačka 5 i 6 - principi zaštitie životne sredine, navodi se sledeće: tačka 5) Princip zagađivač plaća- Zagađivač, odnosno njegov pravni sljedbenik, odgovoran za zagađivanje i štetu nanijetu životnoj sredini, dužan je da naknadi štetu i da snosi troškove otklanjanja štete, u skladu sa zakonom.

 tačka 6) Princip korisnik plaća- Svako ko koristi prirodne resurse mora da plati cijenu za njihovo korišćenje i rekultivaciju prostora u skladu sa zakonom.

 

-        Primjer: Rudnik uglja PV- nakon eksploatacije uglja po zakonu je dužan da rekultiviše površine zemljišta gdje je ugalj eksploatisan, ali i da stanovnike zaštiti od prašine i ispuštanja štetnih gasova prilikom kopanja uglja...

-        Primjer: TE Pljevlja- ispuštanje otpadnih voda u Vezišnicu, proizvodnja velike buke prilikom rada, ispuštanje pepeljastih čestica u vazduh...

Skoro smo imali situaciju da se nakon pranja hladnjaka TE stvorila pjena od deterdženta koja se raspršila po naseljima oko postrojenja TE. Samim tim da u Pljevljima ne postoji ekološki inspektor Pljevaljacima je ostalo da vjeruju na riječ Elektroprivredi - pjena nije opasna,a hemijsku analizu niko nije uradio.

Ovakvih propusta je sve više i sve češće se dešavaju.Očito da je profit, tj. materijalna dobit države znatno iznad značaja života građana iste. Smatram da su građani jedine žrtve neuređenog sistema u ovoj državi, da se ima dosta toga uraditi ukoliko se misli na ozdravljenje ove zemlje, koja je proglašena ekološkom državom što danas nažalost jedino služi za podsmijeh.

I na pitanje: Da li ovi giganti i u smislu proizvodnje ali i u smislu zagađivanja životne sredine, poštuju ovaj Zakon, i da li se do sada u praksi desilo da plate za nanijetu štetu građanima Pljevalja?

ODGOVOR JE JASAN!

Shodno svemu navedenom podnosim Amandman koji je inače danas na snazi a to je da se član 4 ukine, jer po svemu sudeći jedini koji plaćaju svu štetu jesu građani Pljevalja, a plaćaju svojim zdravljem i svojim životom! 

 

Anika MENTOVIĆ, 

Potpredsjednica Mreže mladih PZP