MEDOJEVIĆ: Ministar finansija je GRUBO prekršio Zakon o javnim nabavkama prilikom kupovine dva aviona za 21 mil USD

Nebojša Medojević
Nevjerovatna je drskost i bezobrazluk Ministra za finansije i Ministra za kapitalne investicije koji tvrde da je Vlada kupila dva aviona, u direktnoj pogodbi BEZ TENDERA, u skladu sa zakonom.
 
Zakon o javnim nabavkama je više nego jasan. Ministarstvo finansija, kao državni organ je MORALA za kupovinu aviona raspisati javne procedure propisane zakonom o javnim nabavkama.
Obveznici primjene
 
Član 2
 
Obveznici primjene ovog zakona su javni naručioci i sektorski naručioci (u daljem tekstu: naručilac). Javni naručilac je:
 
1) državni organ;
2) jedinica lokalne samouprave;
3) javna služba, odnosno privredno društvo koje:
- ima svojstvo pravnog lica,
- je osnovano radi zadovoljenja potreba od javnog interesa, a koje nema industrijski ili komercijalni karakter, i
- u kojem država i/ili jedinica lokalne samouprave posjeduje više od 50% akcija ili udjela ili koje se sa više od 50% finansira iz sredstava budžeta Crne Gore i/ili budžeta jedinice lokalne samouprave i drugih javnih prihoda ili nad kojim kontrolu vrši javni naručilac ili koje ima više od polovine članova organa upravljanja ili nadzornog organa koje je imenovao javni naručilac;
4) udruženje, odnosno organizacija koju su osnovala dva ili više naručioca.
 
Ministar finansija je već poznat po ignorisanju ustava i zakona i zaduživanja građana “tajno ali organizovano”. Ovakva korupcionaška praksa trošenja novca poreskih obveznika mora biti istraženo, kako bi se utvrdilo da li je i koliko sam Ministar dobio korupcionaške nadoknade. Uobičajeni procenat za kupovinu aviona je oko 5%. U slučaju kupovine dva aviona radi se o preko 1 milion USD. To može biti motiv za ove tajne netransparentne prakse koje učestalo koristi ovaj Ministar.
 
Predložiću da se u okviru Parlamentarne istrage o tajnom zaduženju države iz decembra 2020. dopuni i sa istragom o kupovini dva aviona bez tendera.
 
Nebojša Medojević
Predsjednik PzP