Kojičić: Zeta neopravdano puna predajnika

Aleksandar Saša Kojičić

Od kru­žnog to­ka u Mo­ja­no­vi­ći­ma do Ano­va po­sta­vlje­no je pet an­ten­skih stu­bo­va te­le­ko­mu­ni­ka­ci­o­nih i ka­blov­skih ope­ra­te­ra. Oni su „ni­kli”, ka­ko ka­že Alek­san­dar Ko­ji­čić, od­bor­nik Pokreta za Promjene i DF-a u Skup­šti­ni GO Go­lu­bov­ci, u po­sled­njih par mje­se­ci. Ko­ji­čić sma­tra da su ta­kvi objek­ti opa­sni i po zdra­vlje gra­đa­na. 

In­te­re­sant­na stvar je što je u to­ku eks­pan­zi­ja po­sta­vlja­nja an­ten­skih stu­bo­va ra­znih te­le­ko­mu­ni­ka­ci­o­nih i ka­blov­skih ope­ra­te­ra, te se sa­mo na po­te­zu od kru­žnog to­ka u Mo­ja­no­vi­ći­ma do cen­tra Ano­va na­la­zi če­ti­ri ta­kva pre­daj­ni­ka. Da je u Ze­ti cen­tar za sve­mir­ska is­pi­ti­va­nja N.A.S.A bi­lo bi lo­gič­no, a ova­ko baš i ni­je ja­sno za­što se Ze­ta ta­ko gu­sto pre­mre­ža­va pre­daj­ni­ci­ma ve­li­kih ga­ba­ri­ta? Po­seb­no ima­ju­ći u vi­du da je zet­ska rav­ni­ca ide­al­no rav­na, bez za­pre­ka za emi­to­va­nje bi­lo ka­kvih sig­na­la. 

Ko­ji­čić ka­že da, dok se ovi objek­ti po­sta­vlja­ju po Ze­ti, ni­ko ne­ma be­ne­fi­ta od to­ga. Gra­đa­ni i da­lje ima­ju lo­še sig­na­le i slab in­ter­net pro­tok, ko­ji sva­ko ma­lo pa­da­ju, a što se mo­že pri­mi­je­ti­ti po per­ma­nent­nom pri­su­stvu teh­nič­kih eki­pa emi­te­ra u sva­kom se­lu Ze­te. Ta­ko­đe i even­tu­al­ni uti­caj na zdra­vlje lju­di ve­zan za pri­su­stvo ovih obje­ka­ta ni­je po­vo­ljan. Simp­to­ma­ti­čan je na­čin i br­zi­na iz­grad­nje. Pr­vo se po­pe­re an­ten­ski stu­bo­vi, pa se on­da ra­de ela­ba­ra­ti o eko­lo­škim kri­te­ri­ju­mi­ma i uti­ca­ji­ma na ži­vot­nu sre­id­nu. Naj­fra­pant­ni­ji je pri­mjer dva pre­daj­ni­ka ko­ji su tik uz zgra­du GO Go­lu­bov­ci i ne­da­le­ko od Do­ma zdra­vlja. Za te bih vo­lio da vi­dim ela­bo­ra­te i stu­di­je iz­vo­dlji­vo­sti o uti­ca­ju, bu­du­ći da ni­je­sam si­gu­ran da se ova­kvi pre­daj­ni­ci mo­gu pra­vi­ti u ta­ko ne­po­sred­noj bli­zi­ni obje­ka­ta u ko­ji ra­di i po­sje­ću­je ih ve­ći broj lju­di.

 

Aleksandar Saša Kojičić

Predsjenik OO Golubovci i član Glavnog odbora Pokreta za Promjene